Certified Chemical Safety Expert


Missie CCSE®
Onze misse is om elke veiligheidsprofessional en zijn netwerk op te leiden op het gebied van chemische veiligheid zodat deze via kennisdeling elke werkvloer veilig werkt met chemische producten/gevaarlijke stoffen. We willen een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de schadelast in Nederland door de blootstelling van werknemers aan chemische producten en gevaarlijke stoffen.

Visie CCSE®
De CCSE® stichting heeft als visie om iedereen die met gevaarlijke/chemische stoffen werkt als gevolg hiervan in de toekomst niet zal komen te overlijden.

Waarom CCSE®, het wettelijke kader en uitvoering
Het is van belang dat werkgevers voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden in de Nederlandse arbo-wet. Dit in combinatie met internationale regels zoals REACH. In de uitvoering is een wettelijk stoffenregister met registratie van actuele Safety Data Sheets verplicht. Echter als je stoffen/producten wilt checken kom je als veiligheidsprofessional vaak verschillende stoflijsten tegen zoals ZZS, SVHC, VOS en de SZW lijst.

Daarnaast moet volgens de arbo-wet de werkgever de juiste veiligheidsinformatie aan de werkvloer verstrekken om veilig werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen mogelijk te maken en die communicatie ook kunnen aantonen. Volgende stap is het meten en/of schatten van blootstelling aan stoffen. Daarnaast moet je kunnen aantonen waarom je gevaarlijke carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen niet vervangen hebt. Heeft u dit alles gedaan dan kunt u de juiste maatregelen treffen ter voorkoming van blootstelling. (SZW 4 stappen model)

Deze bovenstaande voorbeelden van verplichtingen en bijbehorende werkzaamheden zijn noodzakelijk maar de samenhang, organisatie en uitvoering is vrij verwarrend en nooit afgerond. Dit structureren, motiveren en doen vraagt om een specialistische kennis. Om deze specialistische kennis verder te borgen is de Certificering Chemical Safety® Expert in het leven geroepen.

Het bestuur CCSE